finansiële adviseurs | saam met jou: end-uit

 
 
 
 

Inleiding

Indien ‘n individu sonder ‘n geldige testament sterf (“hy/sy sterf intestate”) het dit massiewe implikasies vir beide die oorledene asook afhanklikes wat agterbly.

‘n Geldige testament kan gedefinieer word as “’n wettige dokument wat die wense van die individu wat dit gemaak het (ouer as 16 jaar) bevat rakende die verdeling van die bates in sy boedel indien hy sou sterf”.

Baie individue het egter nie ‘n geldige testament in plek nie en hulle besef nie hoeveel probleme mag ontstaan indien hulle intestate te sterwe sou kom nie.

Hieronder volg 10 redes hoekom individue ‘n geldige testament in plek moet hê:

  1. Dit is die enigste instrument wat individue kan gebruik om te verseker dat hulle boedel na hulle dood ingevolge hulle wense verdeel sal word.
  2. As individue nie geldige testamente in plek het wanneer hulle sterf nie sal hulle boedel eenvoudig beredder word ingevolge intestate bepalings (wat moontlik beide onprakties en onbuigsaam kan wees). Bates kan nie verdeel word voordat al die reëls aangaande intestate erfreg nie nagekom is nie en dit kan moontlik lei tot vertragings en onnodige ekstra kostes.
  3. Met intestate erfreg mag die verkeerde individue moontlik erf en dit mag ook onmoontlik wees om individue se wense uit te spreek asof hulle steeds lewendig was nie
  4. Indien daar nie ‘n geldige testament in plek is wanneer individue sterf nie en die boedelwaarde oorskry R125,000 sal die Meester van die Hooggeregshof ‘n vergadering van familielede byeen roep om ‘n eksekuteur aan te stel. Dit veroorsaak weereens vertragings weens die tyd wat dit in beslag neem en dit kan weereens onderhewig wees aan onnodige kostes. ‘n Boedel word ook nog gevries terwyl dit beredder word, en afhanklike erfgename mag moontlik nie toegang hê tot die fondse gedurende hierdie tyd nie. Dit kan ‘n baie groot stremming op afhanklikes plaas na ‘n individu se dood.
  5. Die Meester mag moontlik ook van die aangestelde eksekuteur vereis om sekuriteit vir boedelskuld te verskaf. Dit sal gewoonlik die vorm van ‘n sekuriteit verband aanneem vanaf ‘n korttermyn versekeringsmaatskappy vir die waarde van die bates gereflekteer in die voorlopige voorraadopname en dit mag moontlik verdere vertragings en kostes tot gevolg hê. ‘n Deeglik opgestelde testament sal gewoonlik ‘n bepaling bevat wat spesifiek die aangestelde eksekuteur vrystel van die lewering van sekuriteit vir enige skulde in die boedel.
  6. Individue wat getraumatiseer is na die dood van ‘n geliefde het baie vereistes van die Meester om na te kom, en hulle het die meeste van die tyd nie ‘n idee waar om te begin nie. Hulle mag moontlik die boedel op hulle eie beredder (met die Meester se uiters seldsame toestemming of indien die boedel kleiner as R125,000 is) maar daar is nie ‘n plaasvervanger vir ‘n bevoegde eksekuteur nie. Indien die oorledene ‘n geldige testament agterlaat sal die bepalings van die testateur gevolg word en die aangestelde eksekuteur sal die familie bystaan met hierdie proses.
  7. Ongerieflikheid en ongierige situasies van erfgename wat stry oor wie wat kry kan maklik ontstaan wanneer daar nie ‘n geldige testament in plek is nie.
  8. Wanneer individue sterf sonder ‘n geldige testament en hulle laat minderjarige kinders agter moet hulle erflating in ‘n Voogdefonds inbetaal word tot hulle meerderjarig word. Nie net kan rente verdien op hierdie fondse baie laag wees nie, maar ander probleme kan ook ontstaan. Byvoorbeeld, as ‘n man sterf en hy laat ‘n waardevolle eiendom agter mag die vrou en meerderjarige kinders moontlik geforseer word om hierdie bate te gelde te maak om genoeg fondse te hê om in die Voogdefonds in te betaal.
  9. ‘n Minderjarige erfgenaam mag moontlik gestremd of geestesongesteld wees. Met ‘n geldigde testament kan die testateur ‘n testamentêre trust stig wat stipuleer dat die bates moet oorgaan na hom/haar op die ouderdom van 25 of 30. As daar egter nie ‘n geldige testament is nie word die bates outomaties uitbetaal aan hierdie erfgenaam wanneer hy/sy 21 word. Dit kan baie nadelig vir alle partye betrokke wees.
  10. ‘n Meer gevorderde beplanner kan ‘n testament gebruik as ‘n effektiewe belastingbeplanning instrument. Byvoorbeeld, die oorledene kan sy boedelbelasting situasie verminder deur middel van bemakings in die testament aan ‘n oorlewende gade of welsynsorganisasies, sowel as die optimale benutting van die R3.5miljoen korting wat tans beskikbaar is.

Gevolgtrekking

Die tipe bemaking aan erfgename in ‘n testament (byvoorbeeld ‘n vruggebruik, fideikommissum, annuiteit of diskresionêre trust) kan ‘n direkte impak hê op die inkomstebelasting en boedelbelasting situasie van die erfgename. As individue egter nie ‘n geldige testament het nie kan hulle nie voordeel trek uit hierdie beplanning strategieë nie.

Kontak ons gerus as u meer inligting rakende hierdie aspek van finansiële beplanning verlang.