finansiële adviseurs | saam met jou: end-uit

 
 
 
 

Inleiding

Ten spyte van die negatiewe publisiteit wat UAs oor die afgelope paar jaar gehad het is hierdie produkte baie noodsaaklike en toepaslike beleggingsvoertuie vir aftrede-beplanning.

Soos met baie individue wat sportspanne en sportmanne vanaf die rusbank kritiseer is baie van die kritiek teenoor hierdie produkte gewoonlik as gevolg individue se tekort aan kennis en insig, asook ‘n onwilligheid om verantwoordelikheid vir hulle eie finansiële welvaart te aanvaar.

Die negatiewe publisiteit rondom UAs is as gevolg van die volgende:

 • die lewensversekering industrie het voorheen baie hoë kostes op UAs gehef; en
 • lewensversekering maatskappye het eensydige en onregverdige kontrakvoorwaardes op planhouers geplaas wat gewoonlik gelei het tot wesenlike vermindering in aftreevoordele, soos met penalisasies opgelê aan UA lede se fondswaardes wanneer hulle bydraes verminder of gestaak het.

Instede daarvan om u af te raai om in UAs te belê lig die negatiewe publisiteit net uit hoe belangrik dit is om UAs en hulle inherente karaktereienskappe te verstaan

Wat is ‘n UA?

Daar word baie na ‘n UA verwys as ‘n “polis” wat nie heeltemal akkuraat is nie. Uit ‘n regsoogpunt is ‘n UA nie ‘n polis nie. Wanneer u ‘n UA uitneem teken u op vir lidmaatskap van ‘n pensioenfonds wat geadministreer word in terme van die reëls van die fonds en wat gereguleer word deur die Wet op Pensioenfondse (‘WPF’).

‘n UA fonds maak beleggings namens ‘n belegger, gewoonlik deur ‘n lewensversekering polis vanaf die lewensversekeraar te koop wat die UA fonds opgestel het. Gewoonlik bestuur die maatskappy wat die fonds gestig het ook die fonds. Die lewensversekering polis wat op ‘n belegger se naam uitgeneem word is nie dieselfde as ‘n gewone uitkeerpolis nie want dit is gestruktureer om voordeel te trek uit die belastingkortings wat die regering beskikbaar stel om mense aan te spoor om te spaar vir aftrede.

UAs is in 1960 in Suid-Afrika bekendgestel om persone in eie diens soortgelyke belastingkortings te gee as die kortings wat geniet is deur lede van werkgewer-geborgde pensioenfondse. Dit beteken egter nie dat individue wat vir hulleself werk UAs vir aftrede kan gebruik nie en individue wat lede is van werkgewer-geborgde aftreefondse kan ook aan UA fondse behoort.

Aangesien die meeste werkgewer-geborgde aftreefondse nie vir ‘n afgetredene met genoegsame fondse sal voorsien met aftrede om sy/haar voor-aftrede lewenstyl lewenstandaard te handhaaf nie word dit aanbeveel dat elke lid van ‘n werkgewer-geborgde aftreefonds ook bydra tot ‘n UA fonds om die tekort by aftrede aan te vul.

Omdat die staat belastingkortings aan individue beskikbaar stel om hulle aan te moedig om te spaar plaas dit ook beperkings op wat individue met die geld kan doen wanneer hulle dan eendag aftree. Wanneer ‘n UA uitkeer moet ‘n belegger ‘n maandelikse annuiteit aankoop met ten minste twee derdes van die fondswaarde van ‘n UA.

Belastingvoordele van ‘n UA

Belasting op bydraes tot ‘n UA

Tot by sekere limiete betaal ‘n belegger nie belasting op bydraes tot ‘n UA nie, terwyl bydraes tot ‘n uitkeerpolis gemaak word met na-belaste inkomste. Bydraes kan hierdie limiete oorskry, maar dan sal u nie dadelik die belastingvoordeel van hierdie bydraes verkry nie maar eers wanneer u aftree.

Volgens huidige wetgewing kan u die grootste van die volgende as ‘n belasting-aftrekking eis:

 • 27.5% van u nie-pensioenfunderingsinkomste voor ander belasting-aftrekkings; of
 • R1,750; of
 • R3,500 minus u huidige bydraes tot ’n pensioenfonds.

As u meer as bostaande toegelate limiete bydra kan u die bedrae wat die limiete oorskry in toekomstige belastingjare aftrek beperk tot R1,800 per jaar, mits die bydraes vir die jare waarin u dit as ‘n aftrekking eis binne die limiete geval het. Oorskot bydraes wat nie aftrekbaar is nie mag ook by die belastingvrye gedeelte van die enkelbedrag by aftrede gevoeg word.

Pensioenfunderingsinkomste is gewoonlik u basiese salaris uitsluitende enige toelaes, soos ‘n motortoelaag. Die meeste werkgewers gebruik ook u basiese salaris om te bereken hoeveel hulle sal bydra tot u pensioenfonds. Baie min werkgewers maak pensioenbydraes gebaseer op werknemers se bruto pakkette (basiese salaris plus alle toelaes).

Nie-pensioenfunderingsinkomste is enige inkomste wat u verdien wat u werkgewer nie in ag neem wanneer dit tot ‘n werkgewer-geborgde pensioenfonds bydra nie. Nie-pensioenfunderingsinkomste kan toelaes betaal deur ‘n werkgewer insluit, soos motortoelaes (maar slegs die gedeelte nie geeïs as ‘n aftrekbare uitgawe vir besigheidsreise) asook belasbare inkomste uit ander bronne (byvoorbeeld huurinkomste vanuit ‘n tweede eiendom).

Belasting op inkomste en kapitaalwins binne ‘n UA

Die opbou van inkomste binne u aftreefondse is heeltemal vrygestel van beide inkomstebelasting en kapitaalwinsbelasting wat ‘n massiewe voordeel bo effektetrusts is waar u elke jaar inkomstebelasting betaal op inkomste voortgebring, ongeag of hierdie inkomste uitgekeer of herbelê word.

Dit veroorsaak dat die na-belaste opbrengs van UAs oor die langtermyn wesenlik hoër is as met effektetrusts, uitkeerpolisse en vaste depositos. Verwys ook na ons die skakel onder “Finansiële Geletterdheid” getiteld “Belasting-effektiewe strukturering van beleggings” vir meer inligting hieroor.

Belasting-implikasies wanneer u aftree

Belasting op die enkelbedrag uitbetaling

Wanneer u aftree mag u ‘n maksimum van een derde van die fondswaarde as ‘n enkelbedrag onttrek en moet u dan met die oorblywende twee derdes ‘n annuiteit aankoop. U het egter ook die opsie om geen geen enkelbedrag neem nie en die volle fondswaarde gebruik om ‘n annuiteit aan te koop.

As ‘n algemene reël neem individue gewoonlik die totale beskikbare belastingvrye gedeelte van die fondswaarde, selfs al benodig hulle nie die likiditeit nie. Die rede hiervoor is dat hulle voordeel wil trek uit die rente- en dividend vrystellings wat SARS beskikbaar stel vir individue. Individue se behoeftes verskil egter van mekaar en daarom is dit krities belangrik dat u behoorlike advies inwin wanneer u aftree.

Die fondswaarde wat u gebruik om ‘n maandelikse pensioen aan te koop word glad nie belas wanneer u aftree nie. Met ander woorde die implementering van ‘n pensioen hoef geen belastinggevolge tot gevolg te hê nie.

Belasting op u maandelikse inkomste (pensioen)

Daar is geen inkomstebelasting van toepassing op die inkomste wat voortgebring word binne die aftreefonds nie (rente, buitelandse dividende en netto huurinkomste). U word slegs belas op die inkomste wat u maandeliks uit die belegging onttrek in die vorm van ‘n pensioen.

Die termyn van ‘n UA

U het nie toegang tot u UA totdat u 55 word nie tensy u medies ongeskik verklaar word voor daardie ouderdom. As u die bydraes staak (u maak die UA “volopbetaald”) voor u 55 word sal die fondse steeds belê word in die beleggingsfondse soos deur u gekies totdat u 55 word. Hierdie maatreël is om te verseker dat die fondse vir aftrede behou word.

Daar is nie meer ‘n ouderdomsbeperking vir UA bydraes nie en u kan tot ‘n UA bydra selfs al is u ouer as 70. Vanuit ‘n suiwer belastingoogpunt is dit telkemale voordelig om u aftrede uit ‘n UA uit te stel vir solank as moontlik want u kan voortgaan om u bydraes tot ‘n UA teen u belasbare inkomste af te trek.

Voorheen was die boetes en penalisasies wat lewensversekering maatskappye gehef het as u vroeg afgetree het of u bydraes gestaak het baie hoog. As u ‘n vroeë aftreevoordeel geneem het (voor ‘n premietermyn van 20 jaar verstryk het) kon u fondswaarde met soveel as ‘n 30% wysigingsfooi verminder geword het. As u u bydraes gestaak het (voor ‘n premietermyn van 20 jaar verstryk het) kon u fondswaarde met soveel as 20% verminder geword het.

Hierdie boetes is nou wesenlik verminder vir alle UAs wat op of na 1 Januarie 2009 ‘n aanvang geneem het. As u ‘n vroeë aftreevoordeel neem (voor ‘n premietermyn van 10 jaar verstryk) is die maksimum wysigingsfooi slegs 15% van die fondswaarde. As u u bydraes staak (voor ‘n premietermyn van 10 jaar verstryk) is die maksimum wysigingsfooi slegs 15% van die fondswaarde. Hierdie persentasies verminder proporsioneel met 1.5% per jaar soos die termyn van die plan aangaan.

Beleggers moet egter steeds bepaal wat die presiese kriteria is vir enige boetes wat moontlik toegepas mag word as hulle hulle premies staak of verminder. Wysigingskwotasies moet hiervoor aangevra word.

Beleggingskeuses

Beleggers word deesdae al hoe meer beleggingskeuses gebied om van te kies. Die keuses kan wissel tussen ‘n eenvoudige bestuurde portefeulje met kapitaalwaarborge, belê oor bateklasse en waar u nie ‘n sê het oor die belegging nie, tot ‘n verskeidenheid effektetrust fondse waarvan u kan kies van fondsbestuurders soos Allan Gray, Coronation, Prudential, Nedgroup, Sanlam, Old Mutual, ensovoorts.

Hierdie beleggingsfondse kom met verskillende vlakke van beleggingsrisiko en eenvoudige risiko-profiele wat soms bietjie misleidend kan wees omdat hulle telkemale meer gebaseer is op u sielkundige benadering tot risiko as u werklike finansiële bevoegdheid om beleggingsrisiko te verstaan. As gevolg hiervan kan individue wat sielkundig nie bereid is om hoër beleggingsrisikos te neem nie met onvoldoende fondse opeindig wanneer hulle aftree.

Die WPF het regulasies uitgereik wat poog om beleggingskeuses te beperk en sodoende die risiko vir individuele beleggers te beperk. Dit word na verwys as die Voorsorg Belegging Regulasies (‘VBR’). Hierdie regulasies beperk hoeveel belê kan word in die verskillende bateklasse, buitelands en in spesifieke sektore van die mark en/of maatskappye. Byvoorbeeld, nie meer as 75% van sekere fondse mag in aandele belê word nie en nie meer as 15% mag in die buiteland belê word nie.

Die probleem met hierdie regulasies is dat dit slegs op fondsvlak van toepassing is en nie op individuele vlak nie. Terwyl sommige UA fondse aandring daarop om VBR op beide fondsvlak en individuele vlak toe te pas doen ander nie. Met ander woorde, as ‘n lid van ‘n UA fonds kan u ‘n besonder hoë risiko portefeulje kies en 100% van u fondse in aandele of in die buiteland belê. Hierdie regulasies word egter tans hersien vir UAs en daar is ‘n sterk moontlikheid dat die VBR op beide fondsvlak en individuele vlak in die toekoms van toepassing gaan wees.

Voor u ‘n UA kies wat vir u ‘n wye verskeidenheid van beleggingskeuses bied moet u die volgende oorweeg:

 • Kostes:
  Hoe groter die keuse, hoe groter is die waarskynlikheid dat dit duurder gaan wees, veral wanneer u gereeld tussen fondse skuif. Die meeste UA platforms laat 2 gratis skuiwe per jaar toe en daarna hef hulle ‘n standaard fooi vir enige bykomende skuiwe.
 • Kennis en ervaring:
  Baie individue het al baie geld verloor omdat hulle te veel rondgeskuif het tussen fondse, telkemale weens swak finansiële advies, asook gedragsfinansies. Sommige beleggers kies ook weer oor-konserwatiewe portefeuljes, en sodoende verminder hulle potensiële opbrengste oor die langtermyn en die moontlikheid om ‘n finansieel onafhanklik af te tree.

Beskerming teen krediteure

‘n Beperkte hoeveelheid instansies of mense mag eise instel teen geld belê binne ‘n UA. Dit sluit in SARS wanneer daar uitstaande belasting is of ‘n vorige eggenoot, maar slegs in terme van ‘n hof-goedgekeurde egskeidingsbevel.

Die enigste geval waar ‘n krediteur ‘n eis teen ‘n UA of enige ander aftreevoertuig mag instel is wanneer u aftree en ‘n enkelbedrag uitbetaling aan u gemaak word. ‘n Krediteur het nie ‘n eis teen die maandelikse annuiteit wat u ontvang wanneer u ‘n pensioen aangekoop het nie. Weens hierdie rede kan u nie teen ‘n UA leen of dit as sekuriteit vir ‘n lening gebruik nie

Wat gebeur wanneer u sterf?

Wanneer u ‘n UA uitneem moet u ‘n begunstigde/begunstigdes benoem. Die benoemde begunstigdes sal egter nie noodwendig die voordele ontvang wanneer u sterf nie. Dit is omdat, in terme van artikel 37c van die WPF, die voordele van enige geregistreerde aftreefonds, insluitende ‘n UA fonds, eerstens aan u afhanklikes moet uitbetaal word en dan aan genomineerde begunstigdes.

As u nie ‘n begunstigde benoem nie sal die geld in u boedel inbetaal word en boedelbelasting sal van toepassing wees.

Wat gebeur wanneer u sterf?

Kontak ons gerus as u meer inligting oor bostaande verlang of as u u bestaande UAs wil hersien.