finansiële adviseurs | saam met jou: end-uit

 
 
 
 

Inleiding

Lewensdekking is ‘n uiters belangrike component van risikoversekering. Dit moet egter slegs vir spesifieke doeleindes geïmplementeer word omdat die premiebetaler nooit die vrugte van die premies direk sal geniet nie.

Ons implementeer gevolglik slegs noodsaaklike lewensdekking vroeg in ons kliënte se lewens wanneer hulle uitstaande finansiële verpligtinge hulle bates wesenlik oorskry. Ons verminder dan die vlak van dekking stelselmatig soos hulle aftree-ouderdom nader en hulle bates hulle uitstaande finansiële verpligtinge wesenlik oorskry.

U boedel moet ook korrek gestruktureer word deur u lewe sodat dit nie te veel blootgestel is aan boedelbelasting wanneer u sterf nie, en dit verminder ook die noodsaaklikheid vir lewensdekking.

Redes vir lewensdekking

Boedelbelasting verpligtinge

U krediteure het eerste aanspraak op u bates wanneer u sterf en boedelbelasting is betaalbaar op die netto bates in u boedel na enige kortings. U moet dus verseker dat daar genoeg fondse in u boedel is om alle uitstaande verpligtinge te betaal.

Beskerming van besigheidsbelange

U besigheid sal waarskynlik fondse benodig om voort te gaan as u sou sterf, veral waar u in ‘n vennootskap is waar elke vennoot krities is tot die funksionering van die besigheid. Koop-en verkoopooreenkomste en sleutelmanpolisse is van toepassing hier.

Kapitaalwinsbelasting

Wanneer iemand sterf word dit na verwys as ‘n “kapitaalwins gebeurtenis” and kapitaalwinsbelasting sal betaalbaar wees op sekere bates in u besit na ‘n korting by dood afgetrek is.

Afhanklikes

Families word gereeld blootgestel aan korttermyn tragedies wanneer hulle nie onmiddellik toegang het tot kontantvloei na die dood van ‘n broodwinner nie. Wanneer ‘n versekerde sterf word lewensdekking binne ‘n kort tyd uitbetaal aan begunstigdes

Tipes lewensdekking

Hele lewe

U is gedek vir u hele lewe, ongeag hoe oud u word tot u sterf.

Tot ouderdom 65

U is gedek tot u 65 word, waarna u nie meer enige dekking sal hê nie.

Spesifieke termyn

U is gedek slegs vir ‘n spesifieke periode, byvoorbeeld ‘n projek wat tien jaar gaan neem om te voltooi. U is dus net gedek vir daardie spesifieke periode, waarna u nie meer enige dekking sal geniet nie.

Neem net kennis dat premies wesenlik sal toeneem soos individue ouer raak en die risiko vir versekeringsmaatskappye toeneem as gevolg hiervan.

Toekomstige versekerbaarheid

Ons neem nie enige groepsvoordele lewensdekking in ag wat u by u werkgewer het nie omdat private risiko dekking aan u koppel vir u hele lewe, ongeag waar u in die toekoms gaan werk

Byvoorbeeld, as u u werkgewer se diens na twintig jaar verlaat kan dit moontlik vir u moeilik wees om dekking te bekom omdat u dan baie ouer is en moontlik gesondheidsprobleme oor die jare ontwikkel het.

Versekeringsmaatskappye het dan dikwels strenger onderskrywingsvereistes as toe u jonger was, en u kan moontlik glad nie dekking bekom op daardie stadium nie.

As u sterf terwyl u nog vir u huidige werkgewer werk sal u groepskema en u private versekeringsmaatskappy afspeling toepas om te bepaal wie aanspreeklik vir watter bedrag van voordele is.

Gevolgtrekking

Ons firma se benadering ten opsigte van lewensdekking is om:

  • dit slegs te implementeer vir noodsaaklike doeleindes (soos vroeër bespreek);
  • voordele op die gelykblywende premiepatroon met ʼn maksimum waarborgtermyn te implementeer (tensy ʼn ander premiepatroon spesifiek versoek word); en
  • die termyn te spesifiseer dat dit op ouderdom 65 staak (tensy u spesifiek die “hele lewe” opsie versoek);

Die inligting vervat in hierdie feiteblad verskaf ʼn breë oorsig van lewensdekking voordele. Ons maak egter aanbevelings en implementeer oplossings gebaseer op ʼn individu se unieke omstandighede met inagname van ander oorwegings ook. Kontak ons asseblief as u u huidige portefeulje wil hersien om moontlike gapings te identifiseer wat aangespreek behoort te word.