finansiële adviseurs | saam met jou: end-uit

 
 
 
 

Inleiding

Ek is ʼn Gesertifiseerde Finansiële Beplanner® met ongeveer 9 jaar ervaring in finansiële dienste.

My passie is om individue te help met die baie belangrike taak van persoonlike finansiële beplanning deur uitstaande finansiële advies- en dienste aan hulle te lewer.

Verwys ook na my openbaarmaking wat belangrike inligting oor myself en die praktyk bevat, en kontak my gerus as u enige navrae hieroor het.

Openbaarmakingsbrief

Ooreenkomstig die Wet op Finansiële Advies- en Tussengangersdienste 37 van 2002 (‘FAIS Wet’) bring ek graag die volgende inligting onder jou aandag:

Naam:

Marius van Rooyen

Posadres:

Posbus 28785, Danhof, Bloemfontein, 9310

Fisiese adres:

President Steynstraat 1, Westdene, Bloemfontein, 9301

Telefoonnommer:

+2751 447 4050

Selfoonnommer:

+2782 446 0419

Faksnommer:

+2786 620 0824

Webtuiste:

www.vrr.co.za

Ek tree op in opdrag van Van Rooyen en Raath Finansiële Adviseurs (Edms) Bpk, ’n gemagtigde finansiële diensteverskaffer FDV 33603 wat verantwoordelikheid vir my werksaamhede aanvaar en gelisensieer is.

Ek is gemagtig om finansiële advies- en tussengangerdienste in die volgende produkte te lewer:

  • Kategorie 1.1 - Langtermynversekering: Kategorie A;
  • Kategorie 1.3 - Langtermynversekering: Kategorie B;
  • Kategorie 1.4 - Langtermynversekering: Kategorie C;
  • Kategorie 1.7 - Kleinhandel Pensioenvoordele; en
  • Kategorie 1.14 - Deelnemende belange in een of meer Kollektiewe Beleggingskemas

‘n Afskrif van ons FDV lisensie is op aanvraag beskikbaar.

Ek lewer sedert 1 Maart 2008 finansiële advies- en tussengangerdienste ten opsigte van die volgende aspekte van finansiële beplanning:

Risikovoordele (lewensdekking, ongeskiktheid, gevreesde siekte), Aftrede- en Beleggingsbeplanning.

Van Rooyen en Raath Finansiële Adviseurs (Edms) Bpk het skriftelike magtiging, en is geakkrediteer, om produkte van die volgende finansiële instellings te bemark:

PPS, Sanlam, Momentum Lewens, Liberty Lewens, Altrisk, Allan Gray en Marriott.

Ek besit nie meer as 10% van die aandele wat deur enige versekeraar uitgereik is nie.

Jou eerste konsultasie is gratis en dit sluit die opstel van ‘n persoonlike finansiële ontleding in. Waar jy in reaksie hierop opdrag gee om aanbevelings te implementeer word ons vergoed deur inkomste vanaf die produkverskaffer, tensy ‘n vergoeding per uur vooraf beding word.

Waar ons egter werk verrig nadat jy opdrag gegee het om die aanbeveling te implementeer en jy besluit daarna om die implementering te staak, of die produk word daarna gekanselleer sodat ons die kommissie aan die produkverskaffer moet terugbetaal, sal ons ‘n fooi van R800 per uur hef vir die tyd spandeer op die werk.

Ek het meer as 30% van my kommissie en vergoeding in die vorige finansiële jaar van die volgende finansiële instellings ontvang:

Instelling

%

Rede

Sanlam

48%

Ons gebruik Sanlam Glacier as primêre beleggingsplatform weens die groot verskeidenheid fondskeuses wat beskikbaar is daarop.

PPS

33%

Ons kliëntebasis bestaan hoofsaaklik uit professionele persone en PPS is ons voorkeur produk vir hulle risiko-behoeftes.

Van Rooyen en Raath Finansiële Adviseurs (Edms) Bpk besit professionele skadeloosstelversekering.

Van Rooyen en Raath Finansiële Adviseurs (Edms) Bpk is nie ’n geassosieerde maatskappy van enige bepaalde versekeraar nie.

Nakoming van die FAIS Wetword gemonitor deur Masthead Distribution Services (Edms) Bpk, ’n nakomingspraktyk wat deur die Raad op Finansiële Dienste goedgekeur is. Hulle posadres is Posbus 856, Howard Place, 7450. Hulle telefoonnommer is (021) 686 3588 en hulle faksnommer is (021) 686 3589.

Ek is ‘n lid van die Masthead Finansiële Adviseurs Vereniging. As gevolg van my lidmaatskap, word nakomingsdienste, praktykbestuur en tegnologiese dienste aan my beskikbaar gestel. Hierdie ondersteuning help my om ‘n meer professionele diens te lewer. Die nakomingsdiens stel my in staat om aan die FAIS Wet te voldoen en jou as klient van toepaslike finansiële advies te voorsien. Deur praktykbestuur kan ek my besigheid meer professioneel bestuur en jou verbeterde diens en ondersteuning bied.

Geliewe kennis te neem dat ons in oorleg met wetgewing, ‘n volledige openbaarmakingsregister hou. Hierdie register het ten doel om jou, ons kliënt, in kennis te stel van enige finansiële of eienaarskap belange wat ons mag toeval uit hoofde van ons werksaamhede. Dit lys ook die besigheidsverhouding wat ons met ons produkverskaffers het. Hierdie register verseker deursigtigheid en is beskikbaar vir insae.

Alle inligting van jou verkry sal as vertroulik behandel word en sal slegs bekend gemaak word indien jy skriftelike toestemming gee, of ek deur die wet verplig word om sodanige inligting bekend te maak.

Indien jy met enige aspek van my diens ontevrede is, moet jy asseblief u klagte skriftelik aan my rig by bogenoemde adres. ’n Afskrif van my Klagtebeleid is op aanvraag beskikbaar.